Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “kỹ thuật #22”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 22

Kỹ thuật #22:

CẢNH BÁO ĐỘC GIẢ

30 kỹ thuật viết tiêu đề của Joe Vitale - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan - 2016 02 18

*Ví dụ:

Lời cảnh báo dành cho các bác sĩ!
Cảnh báo: Lũ trẻ nhà bạn có hay táy máy chiếc loa này?
Cảnh báo dành cho những người chủ doanh nghiệp nhỏ!

Đọc tiếp

Post Navigation